Обяви за набиране на проектни предложения

30.09.2015 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г." обявява, че със Заповед № РД-ОП-90/30.09.2015 г. на министъра на околната среда и водите са изменени насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-1.001 „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК". Промяната касае Раздел 23 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване", точка 23.2 от насоките за кандидатстване.

Заповед № РД-ОП-90/30.09.2015 г. на министъра на околната среда и водите може да видите тук:

Kонсолидиран вариант на целия пакет документи по процедура BG16M1OP002-1.001

може да видите тук:

 

16.09.2015 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда" (ОПОС) 2014 - 2020 г. обявява, че със Заповед № РД-ОП-85/14.09.2015 г. на министъра на околната среда и водите са изменени насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци". Поправките са в т. 14.2 и т. 18 на насоките за кандидатстване, изменението е в забележка към редове 9-12 и 19-22 в Приложение 27.7.

Заповед № РД-ОП-85/14.09.2015 г. на министъра на околната среда и водите може да видите тук:

Kонсолидиран вариант на целия пакет документи по процедура BG16M10P002-2.001 може да видите тук:

 

17.09.2015 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда" (ОПОС) 2014 - 2020 г. обявява, че със Заповед № РД-ОП-86/14.09.2015 г. на министъра на околната среда и водите са изменени насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-1.001 „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК". Промените са в раздел 14, т. 14.5 и раздел 18 на насоките за кандидатстване.

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.