Процедура по неприсъствено вземане на решение 28.11 - 01.12.2014 г.

 

Заповед МС № Р-240/28.11.2014 г.  За определяне на поименния състав на Тематичната работна група за разработване на ОП "Добро управление" за програмния период 2014-2020 г.

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.