Указания и образци

 

Образец - Насоки за кандидатстване Образец - Насоки за кандидатстване при процедури на подбор по програмите съ-финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на ЕС и Европейския фонд за морско дело и рабарство
Образец - Насоки за кандидатстване при процедури за подбор на интегрирани проектни предложения Образец - Насоки за кандидатстване при процедури за подбор на интегрирани проектни предложения по програмите съ-финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на ЕС и Европейския фонд за морско дело и рабарство
Образец - Индикативна годишна работна програма (ИГРП) Образец - Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмите съ-финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на ЕС и Европейския фонд за морско дело и рабарство

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.