Обяви за работа

КОНКУРС за избор на външни контрольори и за включването им в база данни за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество в периода 2014 - 2020 г., в които Република България участва.

Документи по конкурс за избор на външни контрольори Министерство на регионалното развитие и благоустройството ОБЯВЯВА КОНКУРС за избор на външни контрольори и за включването им в база данни за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество в периода 2014 - 2020 г., в които Република България участва.

 

Списък на допуснатите кандидати в подбора за длъжност „Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“  в отдел „Предварителен контрол“ в дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки“, АОП
Източници на информация за подготовка Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурс за длъжността „Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми” в отдел „Предварителен контрол“, дирекция “Методология, анализ и контрол на обществените поръчки”

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.