Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА НОМИНИРАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА „ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО" 2014-2020

 

 

В изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност , чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г., Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури отправя покана за участие в избора на представители в Комитета за наблюдение на Програма за морско дело и рибарство /2014 - 2020/ към следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност:

 

Ø  Организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;

Ø  Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;

Ø  Екологични организации;

Ø  Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата, имащи отношение към мерките, финансирани от Програма за морско дело и рибарство;

Ø  Организации, работещи в сферата на рибарството и аквакултурите, и свързаната с тях преработвателна промишленост.

 

Юридическите лица и предложените от тях представители трябва да отговарят на определени критерии, описани в чл. 6 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.

 

Всяко заинтересовано лице подава писмено заявление по приложения образец, утвърден от заместник министър-председателя и министър на правосъдието. Към заявлението се прилагат документите, определени в чл. 7, ал. 5 от Механизма. Лицата не може да подават повече от едно заявление за участие в избора.

 

Писмени заявления за участие се представят по образец, съгласно чл. 7, ал. 2 от Механизма, в срок до края на работния ден на 18.07.2014 г. в деловодството на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. София, п.к. 1606, бул. „Христо Ботев" № 17, на вниманието на дирекция „Европейски фонд за рибарство".

 

Декларация за обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Механизма

Заявление по чл. 7, ал. 2 от Механизма 

 

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.