Други

 

Регламенти 2014-2020

Частичен общ подход по Кохезионния пакет 07.03.2013 г. 

НЕФОРМАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СЪВЕТА И ЕП ПО ПРОГРАМИРАНЕ, ПРИЕТО ОТ КОРЕПЕР НА 19.12.2012 г. 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2012относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета  

 

Частичен общ подход по Кохезионния пакет 20.11.2012 г. 

Частичен общ подход по Кохезионния пакет 16.10.2012 г. 

Частичен общ подход по Кохезионния пакет 26.06.2012 г. 

Частичен общ подход по Кохезионния пакет 24.04.2012 г. 

 

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

COM(2011) 615

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 

 

ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА)

Придружаваща предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 

 

ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА)

Придружаваща предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 

 

РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА)

Придружаващо Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕП И НА СЪВЕТА относно специални разпоредби по отношение на ЕФРР и целта "Инвестиции за растеж и работни места" и за отмяна на Регламент (EO) № 1080/2006 и Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕП И НА СЪВЕТА относно Кохезионния фонд за отмяна на Регламент (EO) 1084/2006 и Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕП И НА СЪВЕТА относно специални разпоредби за подкрепа на ЕФРР по цел "Европейско териториално сътрудничество" 

 

COM(2011) 614

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно специални разпоредби по отношение на Европейския фонд за регионално развитие и целта „Инвестиции за растеж и работни места" и за отмяна на Регламент (EО) № 1080/2006 

 

COM(2011) 607

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 

 

COM(2011) 610

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) с цел по-голяма яснота, опростяване и усъвършенстване на процеса на създаване и функциониране на такива групи 

 

COM(2011) 612

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1084/2006 

 

COM(2011) 611

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество"

 

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.