Решения на МС

РМС №116 от 5 март 2014 година ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 668 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СПИСЪК С ДЕЙСТВИЯ, СРОКОВЕ И ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2020 Г., ИЗМEНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ № 102 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. И РЕШЕНИЕ № 597 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.

РМС № 792 от 17.12.2013 година За определяне на органи, отговорни за управлението, контрола, координацията и одита на европейските структурни и инвестиционни фондове и други инструменти и инициативи на европейския съюз през периода 2014-2020 г.

РМС № 597 от 04.10.2013 г За изменение и допълнение на Решение № 668 на Министерския съвет от 2012 г. за одобряване на списък с действия, срокове и отговорни институции за изпълнение на предварителните условия за средствата от Европейския съюз за програмен период 2014 – 2020 г., измeнено и допълнено с Решение № 102 на Министерския съвет от 2013 г.

РМС № 102 от 14.02.2013 г. За изменение и допълнение на Решение № 668 на Министерския съвет от 2012 г. за одобряване на списък с действия, срокове и отговорни институции за изпълнение на предварителните условности за средствата от Европейския съюз за програмен период 2014 – 2020 г. 

РМС № 668 от 06.08.2012 г. За одобряване на списък с действия, срокове и отговорни институции за изпълнение на предварителните условности за средствата от Европейския съюз за програмен период 2014 – 2020 г.

РМС № 328 от 25.04.2012 г. За одобряване на списък с тематичните цели, които да бъдат включени в Договора за партньорство на Република България за програмния период 2014-2020 г., списък с програми и водещо ведомство за разработването на всяка програма

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.