ОП "Регионално развитие"

 

Одобрени бенефициенти и проекти по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-01/2007 Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали
Одобрени бенефициенти и проекти по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-01/2007 ”Подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали”
Одобрени бенефициенти и проекти по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/2.1-02/2007 Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинската пътна мрежа.
Одобрени бенефициенти и проекти по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване”

 

Обявление за възлагане на договори по схема BG161PO001/1.1-10/2010  „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”
Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.