Новини

Стартира тръжна процедура за създаване на мрежа от експерти за оценка на Европейския социален фонд

17.03.2010

Европейската комисия, чрез Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и равни възможности” стартира тръжна процедура „Създаване на мрежа от експерти за оценка на Европейския социален фонд”.

Основната цел е изграждане на мрежа от експерти по оценка във всички страни-членки на ЕС, които да анализират, синтезират и обобщават информация за извършените оценки на Европейския социален фонд в отделните държави. Дейностите ще се изпълняват посредством договор с изпълнител, който следва да изгради мрежа от национални експерти по оценка. Във всяка страна-членка следва да е налице минимум един експерт.

Крайният срок за подаване на оферти е 9 април 2010 г.

Техническото задание и друга необходима информация за участие в търга е налична тук.

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.