Новини

Обучение на бенефициентите по ОП „Техническа помощ”

17.03.2010

В периода 11-13 март в гр. Сандански се проведе специализирано обучение за бенефициентите на Оперативна програма „Техническа помощ” на тема „Опростяване на правила и процедури”. В обучението взеха участие представители на Централното координационно звено, Сертифициращия орган и Одитния орган в качеството им на конкретни бенефициенти на програмата.

За лектор в обучението беше поканен международен експерт с опит в областта на техническата помощ, представител на Европейския център за обучение в Париж. Той изложи актуални моменти, насоки, различни подходи и примерни последици относно възможностите за опростяване на процедурите, касаещи управлението на техническата помощ. По време на обучението бяха представени промени и улеснения, въведени от Управляващия орган на Оперативна програма „Техническа помощ” в процесите на изпълнение и отчитането на проектите.

Обучението се финансира по проект № 0011-УО-1.4 „Повишаване капацитета на бенефициентите по ОПТП за изпълнение на проекти и подобряване на средата за ефективното и ефикасното им отчитане”, одобрен по приоритетна ос 1 на оперативната програма, която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.