Новини

Стартира публично обсъждане за промени в ПМС № 55 от 2007 г.

23.03.2010

Централното координационно звено за Структурните инструменти на ЕС стартира публична дискусия за необходимите изменения и допълнения в Постановление № 55 на Министерски съвет от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз, Програма ФАР на Европейския съюз и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Промяната в постановлението се налага с оглед на оптимизиране на процедурите за избор на изпълнител и намаляване на административната тежест при прилагане на постановлението.

Всички желаещи да участват в дискусията могат да изпратят своите предложения за допълнения и промени в постановлението на е-mail eufunds-public@government.bg в срок до 12 април 2010 г.

Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. можете да намерите тук.

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.