Новини

Приключи цикълът от обучения на бенефициентите по ОПОС

25.03.2010

Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” организира цикъл от обучения за бенефициентите със сключени договори по програмата. Семинарите се проведоха в рамките на две седмици в периода 15-26 март в градовете Благоевград, Варна, Велико Търново, Монтана, Пловдив и Ямбол.

Обученията бяха организирани в три модула – представяне на предприетите корективни мерки във връзка с отправените от Европейската комисия критики по отношение подбора на качествени, ефективни и стратегически целесъобразни проекти и изискванията към проектните предложения, които се подготвят за финансиране по програмата. През втория и третия ден се проведе практическо обучение за изготвяне на справките и докладите за отчитане напредъка по проектите, разгледани бяха практически казуси, възникнали в процеса на изпълнението им, представени бяха и най-често срещаните проблеми и трудности при обявяване и провеждане на обществени поръчки.

В обученията взеха участие над 250 представители от 100 общини – това са почти 2/3 от бенефициентите в двата сектора. Най-често задаваните въпроси бяха свързани с резултатите от проведения преглед на договорите по приоритетна ос 1, както и със сроковете по съгласуване на документациите за провеждане на обществени поръчки. На бенефициентите беше раздаден въпросник за оценка на полезността и измерване на удовлетвореността от обученията, като над 90% от участниците са дали отлична оценка за резултатите от тях. Експертите посочват, че най-полезни са били възможността за обмяна на полезен опит, усвояването на успешни практики и разрешаването на конкретни казуси от практическо естество.

Следващият цикъл от обучения се предвижда да се проведе в периода май – юни в София. Едновременно с това стартират и регулярните срещи с общините във връзка с подготовката на инвестиционни проекти по ОПОС.

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.