Новини

Отпадна предусловието за плащанията по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

26.03.2010

На 25.03.2010 г. Офисът на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в Брюксел (ФМ на ЕИП) взе решение да отпадне условието за предоставяне на средства за проекти, съгласно което безвъзмездна финансова помощ следваше да се предоставя единствено след проведени обществени поръчки по проектите и сключени договори с избраните подизпълнители.

Отпадането на това условие е важна подкрепа за бенефициентите за получаване на авансовите плащания по проектите, а също и за възстановяване на реално направените разходи.

Решението бе взето в резултат на детайлна обосновка за необходимостта от предоставяне на финансов ресурс в условията на финансова криза и представено мотивирано искане от страна на Националното координационно звено – дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС” в Министерския съвет с оглед ефективното изпълнение на целите на проектите. Дирекцията е част от структурата, ръководена от министъра по управление на средствата от ЕС, г-н Томислав Дончев.

В рамките на програмата Р. България изпълнява общо 42 проекта, на обща стойност 16 822 870 евро, в четири приоритетни области: опазване на околната среда; развитие на човешките ресурси; здравеопазване и грижа за децата и опазване на европейското културно наследство.

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.