Новини

Удължен е крайният срок за подаване на проектни предложения по две схеми на ОПРР

29.03.2010

Министерство на регионалното развитие и благоустройството уведомява всички кандидати по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както следва:

  1. BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, че на основание чл. 14, ал. 7, т. 3 от ПМС № 121/31.05.2007 г. и заповед № РД-02-14-438/24.03.2010 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. се удължава крайният срок за подаване на проектни предложения по схемата на 21 юни 2010 г. в 16.00 ч. местно време;
  2. BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”, че на основание чл. 14, ал. 7, т. 3 на ПМС № 121/31.05.2007 г. и заповед № РД-02-14-439/24.03.2010 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. се удължава крайният срок за подаване на проектни предложения по схемата на 5 юли 2010 г. в 16.00 ч. местно време.

Коригираните варианти на Насоките за кандидатстване по схемите е публикуван в секция Отворени търгове на интернет-страницата на Оперативната програма www.bgregio.eu, на интернет-страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството www.mrrb.government.bg и на Единния информационен портал www.eufunds.bg.

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.