Новини

Стартира първата процедура за набиране на проектни предложения по Програмата за транс-гранично сътрудничество България-Сърбия в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ

15.09.2009

Проектите по обявената грантова схема по Програмата ще допринесат за подобряване на условията за живот, натрупването на знания, обмен на добри практики и подобряване капацитета на регионалните и местни власти за разработване и изпълнение на съвместни проекти в българо-сръбския трансграничен регион. Общата сума на средствата по тази покана е в размер на 6 153 381 Евро. Основните приоритети, в които ще бъдат финансирани проекти са: - Развитие на дребно мащабна инфраструктура; - Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие Крайният срок за набиране на проектните предложения е на 30 ноември 2009 г. Пълен пакет от документи и Насоките за кандидатстване: www.eufunds.bg

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.