Новини София

ЕКИПЪТ НА ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИЗНЕНЕСА ПРИЕМНА В ОБЩИНА ИХТИМАН

28.09.2015

Екипът на Областен информационен център-София проведе изнесена приемна в община Ихтиман, на която информира местното население за възможностите за кандидатстване по оперативните програми. Информационният щанд на ОИЦ беше посетен от граждани, ученици, безработни хора. 

Най-голям интерес посетителите проявиха към процедурите, касаещи образованието. Лина Савова (експерт „Комуникация и информация") и Мадлен Георгиева (експерт „Информационно обслужване и услуги") представиха новата за страната ни Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж". Посетителите бяха информирани за първите отворени процедури по нея - „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила" и „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение". Представена беше и информация за предстоящите мерки, чрез които ще се финансират дейности за развитие на способностите на учениците и за повишаване на мотивацията им за учене, както и за развитие на системите за кариерно ориентиране в училищното образование.

На безработните, посетили приемната, беше представена ОП „Развитие на човешките ресурси" и конкретно отворените мерки, насочени към проблема с безработицата - „Ново работно място 2015", „Обучения и заетост" и „Обучения и заетост за младите хора".
Мобилната приемна в община Ихтиман е част от информационната дейност на ОИЦ-София във всички 22 общини от Софийска област за представяне на актуални и предстоящи процедури по оперативните програми. На 30 септември екипът на ОИЦ-София ще посети община Чавдар. 
Областен информационен център - София (Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0027-C0001, изпълняван от СО) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
За допълнителна информация:
Лина Савова 
експерт „Комуникация и информация"
Областен информационен център - София
гр. София 1408, бул. „Витоша" 99
тел.: 02/8511 297; 0879 291 120 
e-mail: oic.sofia@eufunds.bg; oic.sofia@gmail.com

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.