Новини София

ЕКИПЪТ НА ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

25.09.2015

Екипът на ОИЦ-София проведе изнесена приемна в община Копривщица, на която представи оперативните програми, функциониращи в България през програмния период 2014-2020 г. Най-голям интерес посетителите проявиха към ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" (ОПНОИР). Представени бяха първите процедури по нея - „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение" и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила". По първата процедура ще е задължително партньорството между общината, детската градини/общинско училище с подготвителни групи и юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност, а по втората - между община, училище (съгласно Закона за народната просвета) и юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност. Срокът за кандидатстване и по двете операции е 30 ноември, по тази за училищата има и втори срок - 29 април 2016 г. Представени бяха и дейностите, които са допустими за финансиране. Размерът на БФП и по двете мерки е 100 %. 
Експертите на ОИЦ-София информираха интересуващите се за процедурите, които ще се обявят по оперативните програми до края на 2015 г. 
Мобилната приемна в община Копривщица е част от информационната дейност на ОИЦ-София във всички 22 общини от Софийска област за представяне на актуални и предстоящи процедури по оперативните програми. На 28 септември екипът на ОИЦ-София ще посети община Ихтиман.
Областен информационен център - София (Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0027-C0001, изпълняван от СО) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


За допълнителна информация:
Лина Савова 
експерт „Комуникация и информация"
Областен информационен център - София
гр. София 1408, бул. „Витоша" 99
тел.: 02/8511 297; 0879 291 120 
e-mail: oic.sofia@eufunds.bg; oic.sofia@gmail.com

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.