Новини

Удължава се периодът за тестване на модула за електронно отчитане на проектите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз (ИСУН)

25.09.2015

С оглед предоставянето на допълнително време на заинтересованите страни за тестване на функционалностите на ИСУН за електронно отчитане на проекти и комуникация с управляващите органи се удължава срокът за изпращане на коментари и предложения за подобрения в модула до 30.09.2015 г. Адресът, на който е реализирана средата за публично тестване е: https://eservices2020.government.bg . Моля да изпращате Вашите въпроси, коментари и впечатления от разработените функционалности на адрес: support2020@government.bg .

За допълнителна информация - натиснете ТУК .

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.