Новини

ПРОЕКТЪТ НА ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2016 Г. НА ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО (ПМДР) 2014-2020 г. E ПУБЛИКУВАН ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

25.09.2015

На основание чл. 7, ал. 3 от Постановление № 107 на Министерския съвет от 2014 г., Управляващият орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020  г. (ПМДР) публикува за предварително обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПМДР.

Коментари и предложения по проекта на ИГРП за 2016 г. на ПМДР  могат да бъдат представени в срок до 25 октомври 2015 г. на електронен адрес: pmdr@mzh.government.bg

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.