Новини София

ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРОЯВИХА ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ИЗНЕСЕНАТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ

24.09.2015

Екипът на ОИЦ-София проведе изнесена приемна в община Златица, на която представи оперативните програми, функциониращи в България през програмния период 2014-2020 г. Информационният щанд беше посетен от множество безработни граждани, младежи, хора с увреждания и представители на образователни институции. 
Експертите от Центъра представиха ОП „Развитие на човешките ресурси" и конкретно отворените мерки, насочени към проблема с безработицата - „Ново работно място 2015", „Обучения и заетост" и „Обучения и заетост за младите хора". Процедурите имат за цел да осигурят предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в различна възраст. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места.
Представени бяха и процедурите, насочени към подобряване качеството на живот и достъпа до услуги на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Едновременно с това тези операции предоставят възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания (процедура „Независим живот"). Посетителите бяха информирани, че в краткосрочен план предстои отваряне на процедура „Интеграция", по която ще се финансират дейности, допринасящи за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайна интеграция на най-маргинализираните общности. Бенефициенти ще са общини и неправителствени организации. 
На посетителите беше предоставена и информация за останалите процедури, които ще се обявят по оперативните програми до края на 2015 г.
Мобилната приемна в община Златица е част от информационната дейност на ОИЦ-София във всички 22 общини от Софийска област за представяне на актуални и предстоящи процедури по оперативните програми. На 25 септември екипът на ОИЦ-София ще посети община Копривщица.
Областен информационен център - София (Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0027-C0001, изпълняван от СО) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:
Лина Савова 
експерт „Комуникация и информация"
Областен информационен център - София
гр. София 1408, бул. „Витоша" 99
тел.: 02/8511 297; 0879 291 120 
e-mail: oic.sofia@eufunds.bg; oic.sofia@gmail.com

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.