Новини София

ОИЦ-СОФИЯ СЕ ВКЛЮЧИ В ЧЕСТВАНЕТО ПО ПОВОД 25-ТА ГОДИШНИНА НА ИНТЕРРЕГ

18.09.2015

Екипът на Областен информационен център-София се включи в капанията по честването на 25-та годишнина на Интеррег с открита приемна в град София. Приемната на ОИЦ-София беше посетена от граждани на столицата. Екипът на Центъра представи действащите в момента програми за трансгранично сътрудничество, проекти, квалифицирани като добри практики, изпълнявани през програмния период 2007-2013, както и любопитни факти, касаещи програмите за европейско териториално сътрудничество. За младежите, посетили щанда, имаше и специална викторина с награди. 

Посетителите бяха информирани и за стартиралата Фейсбук-кампания на Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на проекти, реализирани от българските региони, по трансграничните, транснационалните и междурегионалните програми в периода 2007-2013 г. Областен информационен център-София участва в кампанията с номинирането на 5 успешни проекта, реализирани на територията София-град и общините от София-област. 
Целта на инициативата, подкрепена от Мрежата от 27 ОИЦ е да се популяризират проектите, реализирани с подкрепата на Програмите за европейско териториално сътрудничество в България. Кампанията е под мотото „ДА ЧЕСТВАМЕ ЗАЕДНО ИНТЕРРЕГ". 
На 24 септември екипът на ОИЦ-София ще проведе подобна приемна в община Златица (пл. „Македония") от 14.15 часа.
Областен информационен център - София (Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0027-C0001, изпълняван от СО) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

За допълнителна информация:
Лина Савова 
експерт „Комуникация и информация"
Областен информационен център - София
гр. София 1408, бул. „Витоша" 99
тел.: 02/8511 297; 0879 291 120 
e-mail: oic.sofia@eufunds.bg; oic.sofia@gmail.com

 

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.