Новини София

ЖИТЕЛИТЕ НА ПРАВЕЦ ОЧАКВАТ ЧРЕЗ ЕВРОФОНДОВЕТЕ ДА СЕ ОТКРИЯТ ПОВЕЧЕ РАБОТНИ МЕСТА

14.09.2015

Жителите на Правец разчитат изключително много на еврофондовете за откриване на нови работни места. Това стана ясно на изнесената приемна на ОИЦ-София в община Правец, която беше посетена от множество безработни лица, търсещи начин за започване на работа. Те бяха информирани от екипа на ОИЦ-София, че е отворена процедура „Ново работно място 2015", по която в момента кандидатстват работодателите и след одобрение на проектите, ще бъдат набирани самите безработни лица. По мярката ще се финансират дейности за наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца; предоставяне на обучение; закупуване на оборудване, свързано със създаването на нови работни места; оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания и др. Посетителите бяха информирани, че предстои отваряне на още мерки, насочени към насърчаване на заетост за търсещите работа и за неактивните лица, тъй като това е един от приоритетите на Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси". 
Експертите на ОИЦ-София информираха интересуващите се за процедурите, които ще се обявят по оперативните програми до края на 2015 г. 
Мобилната приемна в община Правец е част от информационен тур на ОИЦ-София във всички 22 общини от Софийска област за представяне на актуални и предстоящи процедури по оперативните програми. На 16 септември екипът на ОИЦ-София ще посети община Челопеч.
Областен информационен център - София (Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0027-C0001, изпълняван от СО) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:
Лина Савова 
експерт „Комуникация и информация"
Областен информационен център - София
гр. София 1408, бул. „Витоша" 99
тел.: 02/8511 297; 0879 291 120 
e-mail: oic.sofia@eufunds.bg; oic.sofia@gmail.com 

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.