Новини София

ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ОП НОИР В РАЙОН „НАДЕЖДА“

15.01.2015

По инициатива на кмета на район „Надежда" инж. Димитър Димов, в заседателната зала на администрацията, ОИЦ-София представи възможностите на новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) пред директори на детски заведения и училища на района. Кметът на района откри срещата и обеща на ръководителите на училищата и обединените детски заведения (ОДЗ) подкрепа при разработването на проекти. Г-н Димов допълни, че надежден източник на информация относно оперативните програми е ОИЦ - София и представи управителя на Центъра - Елза Григорова и експерта Силвия Ангелова.

Екипът на ОИЦ -София представи в два отделни модула - за представтели на учебни заведение и за детски градини - дейността на Центъра, инициативите на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България и оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж". Много от тях дори са готови с идеи за проектни предложения, които очакват финансиране. Голяма част от директорите на учебните заведения в район „Надежда" вече са работили по европейски проекти и с нетърпение очакват отварянето на процедурите.

Оживена дискусия предизвика възможността по оперативната програма да се кандидатства за реализиране на проект за кариерно развитие на заетите в сферата на предучилищното образование. Те приеха с радост партньорство с ОИЦ-София по изработване на мартеници в отделни учебни групи и/или кукли с националните носии на страните членки на Европейския съюз.

 

Областен информационен център - София (Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0027-C0001, изпълняван от СО) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.