Новини София

ОИЦ – СОФИЯ БЛАГОДАРИ НА ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И СТАЖАНТИ

16.12.2014

 

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ - София) проведе информационна среща на тема „Отчитане на дейността на ОИЦ-София през 2014 г. и представяне на бъдещи инициативи". На срещата присъстваха различни партньори на Центъра: представители на районите на гр. София, на общините от Софийска област, неправителствени организации, бизнес асоциации, експерти по разработване и управление на проекти, преподаватели, студенти. 
„Благодаря на всички Вас, които ни оказвахте съдействие при реализирането на различните инициативи през отиващата си 2014 г. Надявам се, че нашето ползотворно сътрудничество ще продължи и през Новата година", заяви управителят на ОИЦ-София Елза Григорова. Тя запозна присъстващите с обобщени данни за дейността на ОИЦ - София през 2014 г. и с резултатите от общите инициативи на Мрежата от 28 областни информационни центъра в страната. От своя страна гостите изказаха благодарност за успешно проведените информационни дни, кампании и изложби на територията на техните общини и потвърдиха желанието си да бъдат моста, по който информацията за новите оперативни програми ще достига до всеки гражданин. 
Срещата завърши с обсъждане на предстоящи инициативи на Центъра и пожелания за успешни сътрудничества и през 2015 г. В края на работната среща г-жа Григорова връчи Удостоверения за успешо преминат стаж на последните за годината стажанти в ОИЦ - София. 
Областен информационен център - София (Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0027-C0001, изпълняван от СО) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
 

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.