Новини

ОПАК предоставя нови 10 млн. лв. за доизграждане на комплексното административно обслужване

30.04.2014

Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) ще финансира проектни идеи за изграждане или надграждане на електронни регистри на централни администрации, които в периода 2011 - 2013 г. са използвани не по-малко от 5000 пъти в рамките на една от трите календарни години. До 23 май администрациите на централно ниво могат да кандидатстват с проекти от 50 000 лв. до 500 000 лв. за общо 10 млн. лв., които ще бъдат предоставени по ОПАК за свързване на електронни регистри с централните системи на електронното управление за постигане на автоматизиран обмен на данни и информация. На днешния информационен ден ръководителят на Управляващия орган на ОПАК Моника Димитрова-Бийчър призова да се залагат реалистични идеи, като се има предвид краткият срок за изпълнение на проектите.

Над 200 представители на централната администрация се включиха в информационната кампания по трите нови процедури по ОПАК, насочени към централните администрации. Те са съответно по подприоритет 1.1 за оптимизиране на структурата на звената и избягване на дублиращи се функции; по подприоритет 2.2 за повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от централната администрация и по подприоритет 3.2 за създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на ключови регистри. Ще бъдат финансирани проекти на обща стойност 17 млн. лв. на базата на реализирани икономии при изпълнението на вече сключени договори по програмата. Решението за това беше взето от Комитета за наблюдение на ОПАК и Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз. С оглед приключването на настоящия програмен период и факта, че подобни процедури са били обявявани многократно, УО на ОПАК е определил 1-месечен срок за кандидатстване и 12-месечен срок за изпълнение на одобрените проекти.

До момента по програмата са отворени 94 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, подадени са над 2900 проектни предложения, сключени са над 1000 договора за безвъзмездна финансова помощ с над 500 различни бенефициента. По ОПАК вече са договорени над 367,6 млн. лв., или 104% от общия бюджет, от които са изплатени близо 218 млн. лв., или 61,3% от всички средства по ОПАК.

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.