Новини

Ръководителят на ОПАК: „Рисковите проекти ще бъдат прекратявани”

28.04.2014

Над 60 експерти от администрацията участват в обучение по ОПАК

„Екипите за управление на проектите по ОПАК са предмет на оценка и занапред няма да се толерира промяна на членовете им, тъй като това допълнително бави процеса на изпълнение на договорите", каза ръководителят на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) Моника Димитрова-Бийчър при откриването на обучение за бенефициенти. В него участват над 60 експерти от централната и местната администрация, които са представители на новите бенефициенти по програмата с вече сключени договори за безвъзмездна финансова помощ. На форума експерти от екипа на програмата представят практическите аспекти на мониторинга и финансовото управление на проекти.

Ръководителят на Управляващия орган на програмата призова бъдещите искания за плащане по проектите да са на по-високи стойности, така че да не се утежнява излишно  процесът на верификация на средствата, който се прави от екипа на ОПАК. „Направили сме списък с рисковите проекти, по които няма изпълнение на нито една от дейностите, и тези проекти ще бъдат прекратявани, за да не се стигне до загуба на средства", каза Моника Димитрова. Тя допълни, че в края на програмния период проектите вече няма да могат да бъдат удължавани и трябва да се изпълняват така, както са планирани първоначално. „По-голямата част от новите договори са на стойност над 90 000 лв. с ДДС и следователно изискват най-тежката процедура за избор на изпълнител съгласно ЗОП. Когато  бенефициентите ни се съобразяват с указанията, които даваме след предварителния контрол на документацията за обществени поръчки, няма проблеми при изпълнението на проектите", уточни ръководителят на ОПАК. Тя призова експертите да поддържат много добра вътрешна комуникация и да се запознаят с ръководствата и помагалата за управление на проекти, които са публикувани на сайта на ОПАК: www.opac.government.bg в улеснение на бенефициентите.

След днешното обучение от екипите по новите проекти се очаква да изпратят възможно най-скоро графиците за обявяване на обществени поръчки, да започнат с подготовката на техническите задания по тях и да започнат с изпълнението на дейностите от първия ден след сключване на договор с Управляващия орган на ОПАК, така че плащанията по всички проекти да приключат до месец октомври 2015 г. 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.