Новини

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ИНТЕГРИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ В СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РАЙОН 2014-2020 Г.

25.04.2014

На Портала за обществени консултации е публикуван проект на Стратегия за прилагане на интегрирани териториални инвестиции в Северозападния регион 2014-2020.

Линк: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1254

Срокът за коментари е 25 май 2014 г.

Интегрираните териториални инвестиции са нов и гъвкав инструмент за осъществяване на регионална политика в рамките на ЕС чрез интегрирани интервенции в рамките на предварително дефинирани територии през периода 2014-2020 г. Чрез него  се цели постигането на  комплексен положителен ефект в развитието на съответната територия, смекчаването на регионалните различия и по-ефективното усвояване на средствата от различните програми и инструменти за осъществяване на Европейската регионална политика чрез прилагането на интегриран подход в планирането и управлението на територията.

Пилотният проект за прилагане на Интегрирани териториални инвестиции в България се предвижда да бъде осъществен в Северозападния район - това е най-бедният район, с най-нисък размер на БВП на глава от населението от районите в ЕС-27 през последните четири години, със силно проявени негативни демографски процеси. В тази връзка, именно Северозападният регион беше включен като пилотен за прилагане на интегрирани териториални инвестиции в изпратената към ЕК версия 3.0 от 21.08.2013 г. на Споразумението за партньорство.

За подготовката на Стратегията беше привлечен екип на Софийския университет, който разполага с необходимия кадрови потенциал в областта на планирането и управлението на териториалните системи.

Изготвянето на Стратегията за прилагането на ИТИ в СЗР е въз основа на проведени поредица от срещи на централно и местно ниво с всички заинтересовани страни, на които бяха дискутирани въпросите, свързани с проблемите на региона и тяхното адресиране в Стратегията.

На базата на разработения към момента проект на Интегрирана стратегия са формулирани следните две стратегически цели:

1.      Подобряване на конкурентоспособността на регионалната икономика чрез осигуряване на фокусирана подкрепа, отчитаща нейната специфика и потенциал;

2.      Развитие и съхранение на човешките ресурси на района и създаване на благоприятна среда за живеене, чрез реализация на ключови за региона инфраструктурни инвестиции.

Независимо от значителните проблеми в развитието на района през последните години, територията му притежава сравнителни предимства, ресурси и потенциали, които биха могли да се използват като ресурс за генериране на необходимия импулс за интензифициране на регионалното развитие и смекчаване на създадените различия по отношение степента на развитие спрямо останалата част от националното пространство. Въз основа на този потенциал горепосочените цели могат да бъдат постигнати чрез целенасочена подкрепа в следните три приоритетни области за въздействие с изявен териториален акцент на ниво общини:

Ø  Развитие на икономиката и стимулиране на предприемачеството;

Ø  Агробизнес;

Ø  Развитие на разнообразен туризъм.

В допълнение на посочените три  приоритетни тематични области са дефинирани и една хоризонтална приоритетна област за въздействие, без териториален акцент, която е насочена към всички общини в рамките на Северозападния район.

Ø  Развитие на човешките ресурси и създаване на благоприятна среда за живеене

В ход е идентифицирането на ключови проекти, с реализацията на които да се даде силен тласък на развитието на региона и обръщане посоката на негативните тенденции по отношение на демографската ситуация и икономическото развитие.  Предвижда се също така да бъдат разработени специализирани схеми по програмите, съ-финансирани със средства от ЕС като бъдат отчетени спецификите на бизнеса и земеделските стопанства в региона.

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.