Новини

ОПАК предоставя 4 млн. лв. за повишаване квалификацията на служителите в администрацията

23.04.2014

До 26 май централните администрации могат да кандидатстват с проектни предложения за подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията. „За две години това е дванадесетата поред процедура по приоритетна ос II, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация", която се обявява по ОПАК, с което се поркиват всички нужди от обучения на служителите в държавната администрация", каза ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет" Моника Димитрова-Бийчър на днешния информационен ден. Тя подчерта, че с оглед приключването на настоящия програмен период и факта, че подобни процедури са били обявявани многократно, УО на ОПАК е определил 1-месечен срок за кандидатстване, а проектите следва да се изпълняват съгласно утвърдените графици.

Общ бюджет, който може да бъде предоставен по процедурата, е 4 млн. лв., а администрациите на централно ниво могат да кандидатстват с проекти от 20 000 до 200 000 лева, като срокът за изпълнението им е 12 месеца. Целта на процедурата е да надгради усилията, положени чрез предходните процедури по подприоритета. Ще се  фокусира единствено върху специализирани обучения, тясно насочени върху повишаването на конкретни умения на служителите съобразно функциите, които изпълняват. По процедурата няма да бъдат задължителни обучения, провеждани от Института по публична администрация, като изрично ще бъдат изключени обученията по теми, свързани с  лична и екипна ефективност.

При разработване на проектните предложения следва да се имат предвид изпълняваните до момента проекти по същия подприоритет с цел избягване на евентуално бъдещо припокриване на дейности и двойно финансиране, както и за синхронизиране на резултатите по процедурите. Ще могат да бъдат финансирани дейности, надграждащи резултатите от досегашни проекти.

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.