Новини

С проект по ОПАК беше разработена новата комуникационна стратегия на ВАС

23.04.2014

Върховният административен съд (ВАС) изготви комуникационна стратегия и вътрешни правила за работа с медиите, които бяха представени пред съдии, прокурори, журналисти и други заинтересовани страни. Посочените документи са част от резултатите от изпълнението на проект „Повишаване на прозрачността и ефективността в работата на Върховния административен съд", финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК). Това стана ясно от провелата се по-рано днес заключителна пресконференция по проекта.

Новата комуникационна стратегия на ВАС включва набор от конкретни мерки и дейности за подобряване на публичния образ на институцията и дейността й с цел по-доброто познаване на работата на съда от широката общественост. Те включват провеждане на редовни и извънредни брифинги и срещи с журналисти, информиране на медиите за хода и резултатите от ключови дела чрез прес-дайджести, поддържане на списък с дела от медиен и обществен интерес и проактивно разгласяване на най-значителните от тях. Предвидено е също организирането на информационни кампании, ден на отворените врати във ВАС, срещи с представители на неправителствени организации, както и поддържането на онлайн блогове и телевизионни рубрики.

„Разработената комуникационна стратегия ще позволи по-бърз и лесен достъп до информация за работата на съда, както и ще повиши прозрачността по отношение на неговата дейност. Финансовият ресурс е важен фактор за стартирането на един проект, но човешките ресурси и експертиза са основополагащи за неговото успешно приключване", заяви Ръководителят на ОПАК Моника Бийчър в своето приветствие и подчерта, че насърчава усилията и желанието за надграждане на постигнатото. В рамките на проекта е изготвен още анализ на добрите практики в административното правораздаване в държавите-членки на Европейския съюз. Обновена е и интернет- страницата на съда (www.sac.government.bg) като са добавени нови функционалности. Отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по ОПАК е в размер на 576 822  лева. 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.