Новини

Стартират информационни дни по три процедури по ОПАК за централната администрация

22.04.2014

 

На 23 април 2014 г. (сряда) от 10.00 ч. в София (хотел „Шератон", зала „Средец") Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) организира информационен ден по нова процедура за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, насочена към централните администрации. Експерти от УО ще представят Насоките и всички документи за кандидатстване и ще отговарят на възникнали въпроси. Процедурата е по приоритетна ос ІІ „Развитие на човешките ресурси", подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16, за повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от централната администрация с общ бюджет от 4 млн. лв.

На 25.04.2014 г. (петък) от 10.00 ч. в гр. София (хотел Шератон", зала „Роял 1") ще се проведе информационнен ден по процедура по приоритетна ос І „Добро управление", подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация", бюджетна линия BG051PO002/14/1.1-08, за оптимизиране на структурата на звената на централната администрации и избягване на дублиращи се функции. Общият бюджет по процедурата е в размер на 3 млн. лв.

На 30.04.2014 г. (сряда) от 10.00 ч. в гр. София (хотел „Шератон", зала „Роял 1") УО на ОПАК организира информационен ден по процедура по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост", бюджетна линия BG051PO002/14/3.2-06, за създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на ключови регистри в централната администрация с общ бюджет от 10 млн. лв.

Моля, имайте предвид, че с оглед приключването на настоящия програмен период и факта, че подобни процедури са били обявявани многократно, УО на ОПАК е определил 1-месечен срок за кандидатстване.

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.