Новини

Публикувани са регламентите за новия програмен период

27.12.2013

Регламентите  за Кохезионната политика през новия програмен период  2014-2020 г. са публикувани в Официалния вестник на ЕС, брой L 347 от 20.12.2013. С това законодателството на ЕС за Кохезионната политика през новия програмен период  влиза в сила.

Документите може да намерите тук

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.