Новини

Обществено обсъждане на процедура по ОПАК за централните администрации

18.11.2013

 

Уважаеми кандидати,

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по открита процедура за централните администрации.

Процедурата е по приоритетна ос ІIІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление", бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-09. Минималната стойност на проектите, с които могат да кандидатстват централните администрации, е 250 000 лв., а максимален праг няма. 

Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 7 млн. лв. Предвиден е 18-месечен срок за изпълнение на одобрените проекти.

Считано от днес започва да тече десетдневен срок за обществено обсъждане.

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.