Новини

Администрацията ще предоставя комплексно обслужване благодарение на ОПАК

18.11.2013

Администрацията вече ще обслужва гражданите и бизнеса комплексно, т.е. без да изисква информация, с която вече разполага. Това става възможно благодарение на разработения базисен модел за комплексно административно обслужване в рамките на проект по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК). Същността на комплексното административно обслужване е в предоставянето на административни услуги по различни канали и автоматизиране на процесите по тяхното предоставяне, както и служебно събиране на доказателства от съответния административен орган. Въвеждането на т.нар. комплексно административно обслужване е и една от основните промени в Административно процесуалния кодекс, които бяха приети от Правителството миналата седмица.

В резултат от изпълнението на проекта е разработена и софтуерна система (АИСКАО), която ще обезпечи технически въвеждането или оптимизацията на комплексното административно обслужване чрез въвеждане на практика за заявяване на услуги по електронен път, пощата и телефона, автоматизиране на документооборота и служебен обмен на данни. Системата ще позволи комбиниране на различните канали за достъп до услуги като значително ще съкрати сроковете и разходите за тяхното предоставяне.

Община Велико Търново, Българска агенция за безопасност на храните и Изпълнителна агенция „Морска администрация" са трите пилотни администрации, в които са въведени 12 комплексни услуги сред които издаване на удостоверения за адрес, за дължим размер на патентния данък, за декларирани данни, за административен адрес на поземлените имоти и др. Пилотните услуги се реализират или изцяло чрез АИСКАО или чрез комбиниране на съществуващите в администрациите решения и модули на АИСКАО.

„Модерна администрация без иновации и нови технологии в крак с настоящите тенденции не би била възможна", заяви днес Ръководителят на ОПАК Моника Димитрова-Бийчър на заключителната пресконференция по проекта. „Разработените услуги са вече факт и стартираха пилотно в администрации на централно и местно ниво. Това е хоризонтален проект, който ще подобри ефективността и бързината на административното обслужване като се надявам ефекта от него да бъде мултиплициран и да стане осезаем за гражданите и бизнеса", добави още г-жа Бийчър.

 

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.