Новини

Удължава се срокът за кандидатстване по процедурата за централни и областни администрации 2.2-13 на ОПАК

18.11.2013

Уважаеми кандидати,

 

Във връзка с новата процедура по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13, за централните и областните администрации, Ви информираме, че от вчера е публикуван новият Каталог на Института по публична администрация за 2014 г. на сайта на института. Молим Ви при изготвяне на проектните предложения по процедурата да имате предвид какви обучения са заложени в него.

За улеснение на потенциалните бенефициенти със Заповед на ръководителя на ОПАК - ЗМФ № 1417/15.11.2013 г., се удължава срокът за кандидатстване по процедурата до 25.11.2013 г., 17.30 часа.

Общият размер на отпуснатите средства по линия на ОПАК е 2 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проекти е 20 000 лв., а максималният размер е 90 000 лв. Срокът за изпълнение на проектите е 9 месеца.

Процедурата е насочена към повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от централната и областните администрации чрез целенасочени обучения. Допустими за финансиране дейности са: обучения, които са включени в каталога за обучения на Института по публична администрация (ИПА), с изключение на обученията за служебно развитие; компютърни и чуждоезикови обучения, различни от предлаганите от ИПА; обучения, които не са включени в каталога за обучения на ИПА (например, работа със специфични групи граждани, обучения по ключови компетентности: екипна ефективност, лична ефективност, ефективно лидерство и др.); специализирани обучения, които са пряко обвързани със специфичната дейност, която изпълняват служителите на съответната администрация; дейности за информация и публичност.

Изменените Насоки за кандидатстване по процедурата  са публикувани на сайта на ОПАК (www.opac.government.bg) и на Единния информационен портал (www.eufunds.bg).  

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.