Новини

Заместник министър-председателят Зинаида Златанова ще участва в конференция „Новата Обща селскостопанска политика на ЕС 2014-2020 г.“

14.11.2013

На 15 ноември 2013 г. (петък) от 10.00 часа заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще участва в конференция „Новата Обща селскостопанска политика на ЕС 2014-2020г.". Конференцията е част от проект „Насърчаване на зелено и устойчиво бъдеще в България чрез повишаване на информираността на обществото", който се финансира от ГД „Земеделие и развитие на селските райони" на Европейската комисия.

Конференцията ще се проведе в Представителството на Европейската комисия в гр. София, което се намира на ул. „Г. С. Раковски" №124.

 

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.