Новини

ОПАК ще финансира специализирани ИТ обучения за централната администрация

12.11.2013

Представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) се запознаха с условията за кандидатстване по новата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, обявена по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК).

Настоящата процедура е по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-12, и нейната специфична цел е повишаване на квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите умения за управление на софтуерни IT проекти в съответствие със съвременните методологии.

Предложената процедура допълва всички предишни процедури, като ще осигури нужното обучение в сферата на електронното управление и най-вече уменията на администрациите за ефективно разработване, управление, координиране и мониторинг на програми и проекти в областта на информационните технологии, в случая координирани от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Като отговорна за електронното управление институция, МТИТС е идентифицирало нуждата от обучения за отговорните служители от централната администрация на теми като: бизнес-аналитик; софтуерен архитект; дизайнер на бази данни; киберсигурност; инженер бази данни; Java програмист; системен администратор и др.

За всяка заложена дейност в проектните предложения следва да бъде посочен поне един индикатор, измерващ резултатите от изпълнението на тази дейност, обясниха експертите на ОПАК. Те представиха указанията и формуляра за кандидатстване, бюджета по процедурата и всички условия по нея. За постигане на целите на процедурата от конкретният бенефициент се изисква в проектното предложение да се обоснове и детайлно да се опише механизмът, който ще гарантира устойчивостта на резултатите по отношение на задържането на обучените служители на работа в държавната администрация за адекватен период от време. Липсата на подобен механизъм ще доведе до връщане на проектното предложение за преработване.

Допустим бенефициент по настоящата процедура е само МТИТС, което може да кандидатства до 27.11.2013 г. за общо 2 млн. лв. Минималният праг на проектните предложения е 250 000 лв.  

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.