Новини

В София се проведе техническа среща във връзка с преговорите на България с ЕК относно Споразумението за партньорство с България за 2014 – 2020 г.

06.02.2013

Ден преди заседанието на Европейския съвет за многогодишната финансова рамка (МФР) 2014 - 2020 г., представители на българското правителство и Европейската комисия проведоха работна среща във връзка с преговорите за следващия програмен период. Водеща беше темата за приоритетите на България, които да бъдат финансирани чрез европейските фондове до 2020 г. В хода на разговорите беше обсъден напредъкът на българската страна в планирането на следващия програмен период и програмирането на финансовите инструменти, чрез които ще се реализират поставените цели.

Специално внимание беше отделено на стратегическата визия за развитие на отделните сектори и видовете инвестиции, които могат да допринесат за икономическото и социално развитие на страната. Разгледано беше и изпълнението на предварителните условия, поставени от комисията. Това са изисквания, които обвързват използването на европейските средства с провеждане на ключови реформи в страните-членки, които ще гарантират ефективността на инвестициите.

„Стремежът на администрацията е максимално бързо да договори основните детайли за приоритетните сфери, които ще бъдат съ-финансирани с европейски средства, за да може да бъде готов окончателният вариант на Споразумението още с приемането на регламентите от ЕК в началото на лятото. Основна задача е и работата по текстовете на всички нови оперативни програми, за да имаме готовност за сключване на Споразумението за партньорство до края на тази година", заяви министър Дончев. „Само тогава ще бъдем в състояние да започнем изпълнението новия програмен период още в самото му начало."

 

Допълнителна информация: 
В края на миналата година Европейската комисия представи своята официална позиция за разработването на Договора за партньорство и приоритетите, които ще бъдат финансирани с фондовете на ЕС в България през следващия програмен период. С представянето на документа беше поставено началото на преговорите на страната с ЕК относно областите на финансиране на оперативните програми до 2020 г. В Позицията Европейската комисия представи своите виждания относно основните приоритети за финансиране в България, които да стимулират икономически растеж, заетост и подобряване на бизнес средата. Комисията очерта пет взаимно подсилващи се приоритети за финансиране с потенциален принос за устойчив растеж и създаване на работни места. Приоритетните сфери са свързани с участието на пазара на труда, благоприятната за иновации бизнес среда, развитието на инфраструктурата, ефективността на управлението на ресурсите в икономиката и капацитета на публичната администрация и съдебната система. 

 

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.