Новини

ОПАК предоставя 2,5 млн. лв. за по-ефективен контрол на общинските политики

06.02.2013

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) публикува Насоки за кандидатстване по открита процедура за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ на общинските администрации. По нея ще бъдат финансирани проекти за въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики.

Процедурата е по приоритетна ос I "Добро управление", подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики", бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07. Общинските администрации могат да кандидатстват с проекти на стойност от 20 000 лв. до 80 000 лв.

Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 2 500 000 лв. Предвиден е деветмесечен срок за изпълнение на одобрените проекти. Срокът за кандидатстване е 10.04.2013 г., 17.30 ч.

По време на информационните дни из страната от 11-ти до 15-ти февруари 2013 г. ще бъдат представени условията за кандидатстване и по втората актуална процедура за общините по подприортет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация", бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07.

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.