Новини

Старт в администрацията ще започнат 600 младежи

06.02.2013

От 04.02.2013 г., се набират заявления на младежи до 29-годишна възраст със завършено висше образование по проект „Старт в администрацията" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

Желаещите могат да преминат стаж по притежаваната от тях специалност в Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Министерството на здравеопазването (МЗ) или второстепенните разпоредители с бюджетни кредити (ВРБК) към министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването.

Заявленията се приемат в бюрата по труда в цялата страна до 15.02.2013 г. включително.

Проектът „Старт в администрацията" по Процедура BG051PO001-6.2.17 „Подкрепа за институционалното изграждане на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването" има за цел да повиши ефективността в работата на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването, чрез подкрепа на мерките за тяхното институционално изграждане. В проекта е предвидено да бъдат включени 600 стажанти, като на този първи етап са заявени 266 работни места. На стажантите се осигурява месечно възнаграждение в размер на 400 лв., както и дължимите доплащания за сметка на работодателя, съгласно националното законодателство.

Общият размер на бюджета по проекта е близо 3 000 000 лв., като Европейският социален фонд осигурява 85% от финансирането, а останалите 15% са национално съфинансиране. Периодът на изпълнението е 28 месеца - от 04.07.2012 г. до 31.10. 2014 г.

В проекта могат да се включат безработни младежи до 29-годишна възраст от групите в неравностойно положение на пазара на труда, със завършено висше образование за 9-месечен стаж. Стажантите могат да бъдат наети само в дирекции от специализираната администрация в посочените ведомства, в т.ч. и в техни териториални звена, с изключение на дирекциите, имащи отговорности по управление на средствата от Европейския съюз. Не е допустимо наемането на стажанти в звената от общата администрация.

Приоритетно ще се включват безработни младежи с трайни увреждания, безработни младежи от социални заведения, завършили висшето си образованието, безработни лица - самотни родители (осиновители), родители (осиновители) на дете до 3-годишна възраст; безработни младежи от уязвими малцинствени групи.

Стажантите ще бъдат пряко ангажирани в дейности, насочени към разработването, въвеждането и прилагането на съответните политики и нови практики, както и в изпълнението на инициативи за институционално изграждане. Стажантите не могат да бъдат включвани в дейности, присъщи на експертните длъжности със спомагателни функции и на техническите длъжности.

Изискванията за включване в стажуване са съобразени с изискванията за заемане на длъжност „младши експерт" в държавната администрация, а именно минимално образователна степен „професионален бакалавър" и без изискване за минимален трудов стаж/ професионален опит.

Младежите, кандидати за стажуване по проекта, трябва да подадат:

- образец на Заявление за участие в Проекта;

- образец на Декларация;

- автобиография, разработена по Европас формат.

Списъкът с работните места по проекта, Процедурата за кандидатстване, Критериите за подбор на кандидатите и пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на интернет-страницата на Агенцията по заетостта на адреси:

http://www.az.government.bg/OPHR/projects_agency_details.asp?id=11 http://www.az.government.bg/OPHR/voucher.asp

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.