Новини

Стартират информационни дни по две нови процедури за общините

06.02.2013

Управляващият орган на ОПАК стартира серия от информационни дни по две процедури, насочени към общинските администрации.

Първата процедура беше обявена на 22 януари и е по подприортет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация", бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07. По нея до 29.03.2013 г. общинските администрации могат да кандидатстват за общо 1 милион лева с проекти за оптимизиране структурата на общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции. Първият информационен ден по процедурата беше проведен в София на 28 януари. Поради големия интерес от страна на кандидатите и за по-голяма прозрачност Управляващият орган на ОПАК организира разяснителна кампания и в други градове из страната.

По време на информационните дни ще бъдат представени условията за кандидатстване и по втората процедура за общините, която стартира утре, 06.02.2013 г. Тя е по подприортет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики", бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07. Общият бюджет, за който ще се състезават проектите, е 2,5 млн. лв. Срокът за подаване на проектни предложения е 10.04.2013 г. Целта на процедурата е въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики.

Подробно описание на процедура 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация" и необходимите документи за кандидатстване ще намерите на сайта на ОПАК в рубриката "За кандидати - Отворени процедури". Насоките за кандидатстване по процедура 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики" ще бъдат публикувани утре, 06.02.2013 г.

 

Информационните дни ще бъдат проведени при следния график:

Дата

Град

Място

Час

11.02.2013 г.

 

Информационен ден по процедури по подприоритет 1.1 и 1.3

Пловдив

„Новотел Пловдив", зала „Пловдив 1"

10.00 ч.

12.02.2013 г.

 

Информационен ден по процедури по подприоритет 1.1 и 1.3

Бургас

„Х-л Приморец", зала „Ахело"

10.00 ч.

13.02.2013 г.

 

Информационен ден по процедури по подприоритет 1.1 и 1.3

Варна

„Х-л Димят", зала „Кардинал"

10.00 ч.

14.02.2013 г.

 

Информационен ден по процедури по подприоритет 1.1 и 1.3

Велико Търново

Интерхотел Велико Търново, зала „Преслав"

10.00 ч.

15.02.2013 г.

 

Информационен ден по процедури по подприоритет 1.1 и 1.3

Враца

Хотел „Чайка", Конферентна зала

10.00 ч.

18.02.2013 г.

 

Информационен ден по процедура по подприоритет 1.3

София

„Хотел Шератон", Зала „Роял 1"

10.00 ч.

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.