Новини

УО на ОПРР в нов офис на адрес - гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 109, считано от 16 януари 2013 г.

10.01.2013

Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013, уведомява своите бенефициенти и партньори относно преместването на своята дейност в нов офис на адрес:

гр. София 1303, бул. „Тодор Александров" № 109, считано от 16 януари 2013 година.

Заедно с отделите на централно ниво, в новата офис сграда ще се помещава и регионален отдел „Югозападен район".

Телефонните номера на административната структура ще останат без промяна.

УО моли всички свои бенефициенти и партньори да изпращат цялата кореспонденция, адресирана до УО на ОПРР на горепосочения адрес.

Технологичният процес по преместването ще се осъществява на етапи в четири последователни дни в периода 15-18 януари 2013 г.  В тази връзка е възможно да има затруднения в осъществяването на комуникацията с УО на ОПРР, за което УО се извинява предварително.

Телефон за спешна връзка с ГД "ПРР" в този период е: 02/9405 439

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.