Новини

ПОКАНА за заявление за интерес

21.12.2012

Дирекция „Международни проекти", в качеството си на програмен оператор по Програмна Област 29 „Намаляване на домашното насилие и насилието, основано на полов признак", финансирана от Норвежки финансов механизъм, обявява покана за заявление за интерес към неправителствени организации, работещи в сферата на домашното насилие, насилието, основано на полов признак и подобряване живота на ромското население.

Програмна област 29 „Домашно насилие и насилие, основано на полов признак" се управлява от Министерство на вътрешните работи (Дирекция „Международни проекти") в партньорство със Съвета на Европа. Програмата е насочена към повишаване на международното внимание към един от нарастващите проблеми в съвременното общество - домашното и основано на полов признак насилие. В отговор на това предизвикателство бе изготвено предложение за програма, чиято цел е предотвратяване и намаляване на случаите на насилие и подкрепа на жертвите, като особено внимание ще бъде поставено върху работата с малцинствени и маргинализирани общности в България. Общият размер на финансовата помощ, която ще бъде получена от Норвежкия финансов механизъм за изпълнението на програмата, е 2 млн. евро.

С оглед осигуряване на по-голяма прозрачност и предвид компетенциите и опита на НПО по отношение на проблемите, свързани с насилието, основано на полов признак, очакваме организациите, заявили своя интерес, да участват активно в процеса на подготовка на програмно предложение по Програмна Област 29 чрез съгласуване на планираните до момента дейности, както и предлагане на нови дейности, свързани с намаляване на домашното насилие, насилието, основано на полов признак и подобряване живота на ромското население.

В тази връзка очакваме да получим заявления за интерес от неправителствени организации, работещи по горепосочените проблеми и отговарящи на следния профил:

- НПО, които работят по проблеми на домашно насилие и насилие, основано на полов признак или имащи опит в дейности, свързани с маргинализирани общности и интеграция на ромско население;

- НПО, имащи опит в съответното направление на дейност не по-малко от три години.

С организациите, заявили интерес ще бъде проведена среща, която ще се състои на 10 януари 2013г. от 14,00ч. в Заседателна зала на Министерство на вътрешните работи, гр. София, ул. „6-ти Септември" №29.  На срещата ще очакваме да бъдат обсъдени съществуващите проблеми в сферата на домашното насилие и насилието, основано на полов признак и потребностите на целевите групи (жени и деца, жертви на домашно насилие, основано на полов признак), както и предложения за конкретни дейности, свързани с техните нужди.

Моля, при желание за участие от Ваша страна да потвърдите и изпратите заявлението си за интерес в свободна форма, включващо имената и данни за контакт на един представител от Вашата организация, на вниманието на г-н Кирчо Киров, директор на дирекция „Международни проекти" и г-жа Виктория Тодорова на ел. адреси dmp@mvr.bg и vtodorova.14@mvr.bg в срок до 4 януари 2013г.

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.