Новини

Обявена е процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” по ОПРКБИ

20.12.2012

На 20.12.2012 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", МИЕТ - Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България".  

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие.
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 19 558 300 лева.

Проектните предложения могат да се подават: 1) по електронен път чрез Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и
наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН), достъпен чрез публичния модул http://umispublic.minfin.bg/ или на електронен адрес:https://eumis.government.bg, или 2) на хартиен носител на адреса на Управляващия орган - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма,
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност": гр. София, ул. „Шести септември" № 21.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 15.03.2013 г.

Предоставяне на допълнителна информация: Въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като
се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес за електронна поща: rdi@mee.government.bg;

Факс: (02) 9329 299.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и на Единния
информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.