Новини

Българската Православна църква - активен участник и партньор в планирането на националните цели в контекста на стратегия «Европа 2020»

05.03.2012

През месец декември 2010 г. със заповед на министър-председателя Бойко Борисов бе създадена междуведомствена работна група с цел изготвянето на предложения за механизъм за включването на Българската православна църква в процеса на планиране на националните цели в контекста на стратегия «Европа 2020» и възможностите за активното й участие в изпълнението на проекти по програмите, съфинансирани от ЕС. За председател на работната група бе определен министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев.  

В следващите 6 месеца работата на групата доведе до ясно идентифициране и разрешаване на голяма част от проблемите, срещани от БПЦ при подготовката, кандидатстването и успешната реализация на проекти, финансирани с европейски средства. Към днешна дата от 120 проекта, подадени от БПЦ по Програма за развитие на селските райони, одобрени вече са 77 и се очаква техният брой да нарасне. 
Също така бе подписано Споразумение за сътрудничество в социалната сфера между БПЦ и МТСП, което има за цел да обедини усилията на държавните институции и Църквата в редица сфери в областта на социалното включване, подпомагането на уязвими обществени групи и работата с деца. 

След ползотворната дейност на групата през изминалата година, бе взето решение нейният срок на действие да бъде удължен с 6 месеца , през които да бъдат разгледани приоритетите при реализиране на проекти от БПЦ през следващия програмен период 2014 - 2020. В допълнение в състава на работната група е включен и представител на Католическата църква. За председател на работната група бе определен министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев.

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.