Новини

Магистри от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ посетиха министър Томислав Дончев и централното координационно звено на средствата от ЕС

05.03.2012

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев прие на посещение днес студенти-магистри по програма „Европейска администрация" от Варненски свободен университет "Черноризец Храбър". Целта на посещението беше студентите да се запознаят със структурата и организацията на работа в Администрацията на министерски съвет и в частност с формата на работа в Централното координационно звено по управление на средствата от ЕС.

В срещата взеха участие представители на всички дирекции от структурата на Централното координационно звено, които запознаха гостите с функциите и дейността на различните отдели в структурата на администрацията по управление на средствата от ЕС. Посещението на магистрите в Министерски съвет е част от поредица посещения в държавни институции, организирани в рамките на задължителния стаж по програма „Европейска администрация" към Варненски свободен университет.

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.