Новини

Стартира нова процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез електронно кандидатстване по ОПРЧР

02.03.2012

Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез електронно кандидатстване, BG051PO001-6.1.11 „Извършване на оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет".
Конкретен бенефициент е Министерство на труда и социалната политика.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 30.03.2012 г., 17.00 часа.

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.