Новини

Подписване на договори по схема ВG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”

26.01.2012

На 31.01.2012 г., /вторник/, от 12:00 ч. в сградата на община Благоевград, в присъствието на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Лиляна Павлова и Министъра на здравеопазването, г-н Стефан Константинов, Ръководителят на Управляващия орган на ОПРР г-жа Деница Николова ще подпише 18 договора по схема BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации" по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. 

Индивидуалното подписване ще се проведе в същия ден по предварително определен график в сградата на община Благоевград.

Схема BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации " беше публикувана през януари 2011 г.

С Решение РД-02-14-2629/19.12.2011 г. на Ръководителя на УО на ОПРР са одобрени 18 проектни предложения. Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ възлиза на  88 403 785,55 лв.

С тези средства ще бъдат обновени и оборудвани 9 специализирани болници за онкологични заболявания и 9 големи общински болници на територията на 18 общини в градските агломерации.

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.