Новини

Министър Дончев ще открие работна среща на тема „Алтернативни инструменти за финансиране и нови възможности за българския бизнес чрез Европейските фондове и ОП Конкурентоспособност"

25.01.2012

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще открие тази вечер работна среща на тема „Алтернативни инструменти за финансиране и нови възможности за българския бизнес чрез Европейските фондове и ОП Конкурентоспособност". Дискусията се организира от Гръцкия бизнес съвет в България. В нея ще участват представители на Европейската комисия и na Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.