Новини

Стартираха четири нови процедури по ОПАК за 20 млн.лв.

01.03.2011

Отворени са общо четири нови процедури по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК). Това са:

  • 1. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси" (подприоритет 2.4)
  • 2. „Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии" (подприоритет 3.3)
  • 3. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление" (подприоритет 3.1)
  • 4. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики" (подприоритет 1.3).

Първата процедура е насочена към потенциалните бенефициенти от съдебната система. Проектни предложения по нея могат да подават:

  • Районни съдилища
  • Окръжни съдилища
  • Административни съдилища
  • Военни съдилища
  • Апелативни съдилища.

Целта на процедурата е подобряване на процеса по управление на човешките ресурси в съдилищата, както и повишаване на квалификацията на съдии, съдебни помощници, административни ръководители и съдебни администратори. Общата стойност на процедурата е 5 млн. лв. Минималният праг за кандидатстване е 100 000 лв., максимален праг - няма. Срокът за изпълнение на проектите е 18 месеца.

Това е първата процедура за конкурентен подбор на проекти на съдебната система от 2009 г. насам.

Втората открита процедура също е насочена към съдебната система, но с проекти по нея могат да кандидатстват само конкретните бенефициенти от Министерството на правосъдието и Прокуратурата на Р. България. Нейната цел е цялостно изграждане на Единната информационна система за противодействие на престъпността  (ЕИСПП). Общата стойност на процедурата е 8 млн. лв. Минималният праг за кандидатстване е 250 000 лв., максимален праг - няма. Срокът за изпълнение на проектите е 18 месеца.

Третата и четвъртата процедура също са за директно предоставяне и са насочени към Администрацията на Министерския съвет. Целите на двете процедури са съответно цялостно подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса и подобряване на разработването и прилагането на приоритетни национални политики. Общата стойност на процедурите е 7 млн. лв. Минималният праг за кандидатстване по третата процедура е 250 000 лв., а по четвъртата - 100 000 лв., максимален праг - няма. Срокът за изпълнение на проектите е 18 месеца.

Крайният срок за кандидатстване по всички процедури е 29.04.2011 г., 17.30 часа.

Въпроси по процедурите могат да се задават до 8.04.2011 г. чрез форума в официалния сайт на програмата http://www.opac.government.bg/, по електронна поща на: info@opac.government.bg, както и по факс: 02/9859 55 02. Срокът за отговор от страна на УО е до 18.04.2011 г.

Пълният набор документи и Насоките/Указанията за кандидатстване по процедурите може да намерите в сайта на ОПАК: http://www.opac.government.bg/, както и в Единния информационен портал за обща и специализирана информация за управление на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС: http://www.eufunds.bg/.

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.