Новини

Кралство Норвегия е инвестирало в България 41,5 млн. евро в периода 2007-2009 г.

24.02.2011

Кралство Норвегия е инвестирало в България  41,5 млн. евро в периода 2007-2009 г. Средствата са осигурени по Норвежката програма за сътрудничество и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, където Норвегия е донор. На работна среща на 24.02.2011 г. посланикът на Норвегия, нейно превъзходителство Тове Скарстейн и министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев поясниха, че в този период са осъществени 62 проекта във всички кътчета на България, като почти всички са завършени изцяло.

Министър Томислав Дончев посочи, че Норвежката програма за сътрудничество и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, в който Норвегия е основен донор, са от изключително значение за България, като конкретните резултати надхвърлят стойността на вложените в тях средства. "За нас е важно това, че благодарение на тези два инструмента се адресират и приоритизират важни за страната сфери като реформата в социалната сфера, грижата за деца, инвестиции в зелена инфраструктура, и такива, свързани с опазване на околната среда", заяви Дончев. „Факт е, че този не толкова голям инструмент успя преди всички останали да покаже как трябва да се правят инвестиции в културно-историческото наследство, което би трябвало да бъде един от приоритетите на България през следващите години, заради всички възможни ползи от това", заключи Томислав Дончев.

Посланик Скарстейн отбеляза в словото си, че съществува много близко партньорство между Норвегия и ЕС. „Ние преследваме една обща цел - да се намалят социалните и икономическите различия в Европа, каза Скарстейн. Предстои следващ програмен период от пет години, като средствата, предвидени за България, са в размер на 127 млн. евро.

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.